Gegevensbescherming

De gezamenlijke gemeente Uelsen heeft een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om de gegevensbescherming te waarborgen. Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming op het grondgebied van de gemeente Uelsen, kunt u contact opnemen met de officiële functionaris voor gegevensbescherming die door de gemeente Uelsen is aangesteld.

Functionaris voor gegevensbescherming: ITEBO GmbH Servicebereich Datenschutz und IT- Sicherheit Stüvestraße 26 49076 Osnabrück DSB@itebo.de

Mededeling inzake gegevensbescherming

Gegevensbescherming heeft tot taak de persoonlijke rechten te beschermen overeenkomstig artikel 2 van de Duitse grondwet. Bij de behandeling van persoonsgegevens moeten wettelijk bepaalde basisbeginselen in acht worden genomen.

IT-beveiliging heeft ten doel elektronische gegevens, IT-systemen en IT-infrastructuur te allen tijde operationeel te houden en gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik.

Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming is online beschikbaar bij de regeringscommissaris voor gegevensbescherming in Nedersaksen en bij het virtuele bureau voor gegevensbescherming.

Verantwoordelijk

Burgemeester van de gezamenlijke gemeente

Itterbecker Straße 11, 49843 Uelsen, Duitsland

 

Persoonlijke gegevens

De gezamenlijke gemeente Uelsen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij houden ons strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij publiceren alleen persoonsgegevens op onze website indien deze gegevens door de betrokken personen voor publicatie zijn vrijgegeven. Deze ontheffing kan te allen tijde worden herroepen.

Persoonlijke gegevens zoals naam, adres of telefoonnummer, die u op onze pagina's dient in te vullen, worden als volgt behandeld: Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

 

Recht op informatie

U heeft te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die door de gezamenlijke gemeente Uelsen zijn opgeslagen, de herkomst ervan en het doel waarvoor ze worden gebruikt. De gezamenlijke gemeente Uelsen zal graag aan uw verzoek om informatie voldoen. Gelieve uw schriftelijk verzoek om informatie te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming (voor contactgegevens, zie hierboven).

 

Correctie, schrapping en bezwaar

De gemeente Uelsen zal uw verzoek om correctie of verwijdering van uw overeenkomstig § 17 NDSG opgeslagen persoonsgegevens graag inwilligen, voor zover dit niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaartermijnen. Als het niet mogelijk is gegevens te wissen, worden de gegevens in plaats daarvan geblokkeerd.

Bovendien worden uw persoonsgegevens regelmatig gewist indien de doelgebonden opslag niet langer noodzakelijk is en geen wettelijke bewaartermijnen het wissen in de weg staan.

 

Technische toegangsgegevens

De gezamenlijke gemeente Uelsen verzamelt en bewaart op haar webserver automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft. Deze zijn:

- browsertype/versie

- Gebruikt besturingssysteem

- Referrer URL (de eerder bezochte pagina)

- Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres)

- Tijd van de serveraanvraag

Voor de gezamenlijke gemeente Uelsen kunnen deze gegevens niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen.

 

Links

Het internetaanbod van de gemeente Uelsen bevat links naar andere internetsites, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe websites. Voor de inhoud van de gelinkte sites is de desbetreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk.

Bovendien is het mogelijk dat de website van de gemeente Uelsen zonder haar medeweten via een hyperlink met een andere website verbonden is. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor voorstellingen, inhoud of enig verband met de gezamenlijke gemeente Uelsen van externe sites.

 

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. Zij brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen.

Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

Google Maps

De gemeente Uelsen maakt voor haar website gebruik van de diensten van Google Maps. De in dit verband verzamelde gegevens worden doorgegeven aan het bedrijf Google. Informatie over de manier waarop Google met deze gegevens omgaat, is hier te vinden.

 

Wettelijke kennisgeving

Noch de gezamenlijke gemeente Uelsen, noch derde leveranciers aanvaarden aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie.

Alle informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie van de bezoekers van het gemeentelijke internetaanbod. Anders is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

De gemeente Uelsen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

De inhoud en structuur van de website van de gezamenlijke gemeente Uelsen zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstgedeelten of beeldmateriaal, is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gezamenlijke gemeente Uelsen vereist.

 

Open source software tool Matomo (voorheen PIWIK)

De gemeente Uelsen maakt op haar website gebruik van de open source software tool Matomo (voorheen PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (voor cookies, zie hierboven). Wanneer pagina's van onze website worden opgevraagd, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 

 • IP-adres, geanonimiseerd door inkorting
 • Eerder bezochte URL (referrer), indien doorgegeven door de browser
 • Type, model en merk apparaat
 • Schermresolutie en kleurdiepte
 • Naam en versie van het besturingssysteem
 • Naam, versie en taalinstelling van de browser
 • Technieken en formaten die door de browser worden ondersteund (b.v. Cookies, Java, Flash, PDF, WindowsMedia, QuickTime, Realplayer, Director, SilverLight, Google Gears)
 • Tijdstip van paginaweergave
 • Bezochte links naar andere websites
 • Bezochte URL's op deze website
 • Type HTML-verzoeken
 • Tijdstip van eerste toegang
 • Tijdstip van laatste toegang
 • Gedownloade bestanden
 • Aantal bezoeken van een gebruiker
 • Gebruikte zoektermen interne zoekmachine
 • Gebruikte externe zoekmachines
 • Zoektermen van externe zoekmachines (b.v. Google)
 • De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Persoonlijke gebruikersgegevens worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De IP-adressen worden niet volledig opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (b.v.: 192.168.xxx.xxx), zodat het niet meer mogelijk is het verkorte IP-adres aan de oproepende computer toe te wijzen.

De gegevens in Matomo worden dagelijks gearchiveerd. Er vindt geen automatische verwijdering plaats.

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daaruit doorgestuurd naar onze site - u als gebruiker hebt ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken, maar ook reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Het is mogelijk dat u niet langer alle functies van de website in hun volle omvang kunt gebruiken, zodra de cookies voor onze website zijn gedeactiveerd.

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om het analyseproces op onze website te onderbreken. Om dit te doen, moet u de desbetreffende link volgen. Op die manier wordt op hun systeem een andere cookie geplaatst, die ons systeem het signaal geeft de gegevens van de gebruiker niet op te slaan. Indien de gebruiker in de tussentijd het overeenkomstige cookie van zijn eigen systeem verwijdert, moet hij het opt-out-cookie opnieuw instellen. Onder de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/. voor meer informatie over de privacy instellingen van de Matomo software.

zum Seitenanfang